ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN VAN APOLLO COMMUNICATION SA

Onze algemene voorwaarden maken noodzakelijk deel uit van onze offertes. Door een bestelling te plaatsen bij ons, erkent de klant dat hij daar kennis heeft van genomen en dat hij aan zijn eigen aankoopvoorwaarden verzaakt. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, vormen de in onderhavige vermelde bepalingen en voorwaarden alle tussen partijen gesloten akkoorden en overeenkomsten, ongeacht elke andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de van de koper uitgaande bestelbons of andere documenten.

ARTIKEL 1: Onze offertes en bestekken zijn slechts van kracht gedurende een maand na de
verzendingsdatum ervan.

ARTIKEL 2: De voor al onze creaties verworven auteursrechten kunnen slechts worden afgestaan mits ons schriftelijk akkoord. Wij behouden ons alle rechten voor, de geleverde werken aan te passen en te wijzigen.

ARTIKEL 3: De magnetische dragers, de voorbereidingen en de door de fotogravure gemaakte definitieve films van een door ons gecreëerd en op het net geplaatst werk blijven onze eigendom. Ze mogen slechts voor handel, herdruk of andere doeleinden worden gebruikt mits ons voorafgaand en schriftelijk akkoord.

ARTIKEL 4: De klant garandeert dat hij alle reproductierechten heeft verworven voor de teksten, documenten, plannen en foto’s die hij door ons wil laten kopiëren. Wij voeren de ontvangen bestellingen uit op de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de klant, die zich ertoe verbindt ons te vergoeden voor alle opgelopen schade, met inbegrip van de verdedigingskosten, in geval van betwisting door een derde.

ARTIKEL 5: Het annuleren van een bestelling vóór de uitvoering ervan werd begonnen, geeft AUTOMATISCH aanleiding tot het betalen van een afkoopsom die berekend wordt naar rato van de winstderving die wij lijden wegens het opzeggen van de opdracht. Die afkoopsom bedraagt 50% van de waarde van de bestelling.

ARTIKEL 6: Geen enkele levertijd is gegarandeerd, tenzij hij aldus vermeld staat op de bestelbon. Opgegeven termijnen zijn slechts benaderend.

ARTIKEL 7: De termijnen beginnen pas te lopen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle inlichtingen, documenten en dragers die nodig zijn voor de goede uitvoering van het werk.

ARTIKEL 8: Wanneer de levertijd gewaarborgd is, zijn wij geenszins aansprakelijk indien de vertraging al dan niet wegens overmacht te wijten is aan leveranciers of andere derden.

ARTIKEL 9: De in onze offertes, bestekken of bestelbons vermelde bedragen, alsook de als dusdanig uitdrukkelijk gewaarborgde levertijden, dienen door ons slechts te worden in acht genomen voor zover de klant geen enkele wijziging aanbrengt in het project dat als referentie diende. Voor elk speciaal of dringend uit te voeren werk kan er een prijstoeslag worden gevraagd.

ARTIKEL 10: Elk definitief project wordt gevolgd door een AKKOORD VOOR AFDRUKKEN (A.V.A.) dat ter goedkeuring naar de klant zal worden gestuurd. De goedkeuring ervan ontslaat ons van elke verantwoordelijkheid voor fouten en onduidelijkheden (fouten in de afwerking, drukfouten…) die erin voorkomen en die niet werden opgemerkt door de klant. Wanneer het A.V.A. om redenen van tijd of plaats niet kan worden ondertekend door de klant, behouden wij ons het recht voor de bestelling niet uit te voeren en de in artikel 5 vermelde forfaitaire schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11: Klachten worden slechts aanvaard wanneer ze per aangetekend schrijven op de zetel van onze firma toekomen binnen drie dagen na ontvangst van de goederen, indien ze op deze laatste betrekking hebben, en na ontvangst van de factuur, indien ze betrekking hebben op termijnen en prijzen. Wanneer de klant de levering niet aanneemt, begint de termijn van drie dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota.

ARTIKEL 12: Wij zijn enkel aansprakelijk in geval van bedrog of zware fout van ons, onze organen of onze bedienden. Die aansprakelijkheid zal hoe dan ook beperkt zijn tot een bedrag dat overeenkomt met het dubbele van de prijs van de bestelling in kwestie.

ARTIKEL 13: Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te verhogen in geval van onvoorziene verhogingen van de prijzen van onze leveranciers.

ARTIKEL 14: Onze facturen zijn zonder korting betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoriuminterest van 1% per maand verschuldigd zijn. Bovendien zal het onbetaalde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege worden verhoogd met een schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 €, onverminderd de inningskosten. Deze laatste zullen daarbovenop verschuldigd zijn, zoals bepaald door de wet. Wanneer er één factuur niet wordt betaald, worden alle andere facturen eisbaar. Een betwisting over het uitgevoerde werk kan de klant niet ontslaan van zijn verplichting de prijs ervan te betalen op de vervaldag..

ARTIKEL 15: De leveringen worden vervoerd op risico van onze klanten. Zij moeten de vervoerder melden welk voorbehoud moet worden gemaakt in geval van beschadiging van de verpakking.

ARTIKEL 16: Alle leveringen die door ons worden gedaan in uitvoering van een bestelling, blijven onze eigendom tot de door de klant verschuldigde facturen volledig betaald zijn. Bij gebrek aan betaling, kunnen die leveringen worden opgeëist bij de klant of bij eender welke derde.

ARTIKEL 17: Elke bestelling voor een bedrag van minder dan € 500 excl. BTW zal contant betaalbaar zijn bij het afhalen van de goederen. Voor elke aanvraag van een factuur voor een bedrag van minder dan € 50 excl. BTW zal er € 7,50 excl. BTW administratiekosten worden aangerekend.

ARTIKEL 18: Bij bestelling kan er een voorschot van 50% worden gevraagd. Dat voorschot zal betaalbaar zijn vóór de aanvang van het werk.

ARTIKEL 19: Wanneer onze facturen worden betaald met een of ander kredietdocument, zal de klant de discontokosten van dat document en alle daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende kosten betalen

ARTIKEL 20: Voor onze klanten in het buitenland: facturen die worden uitgeschreven voor landen buiten België, kunnen enkel per bankoverschrijving worden betaald. De kosten voor die bankoverschrijvingen vallen ten laste van de klant. ING Banque – Chaussée de Tervueren 198 f
BNP Paribas fortis
IBAN BE37 0018 5279 9828
BIC: GEBABEBB
BELFIUS
IBAN BE33 0689 0412 924
BIC : GKCCBEBB

ARTIKEL 21: In geval van betwistingen, geschillen en vorderingen van eender welke aard en om eender welke reden, zelfs bij inroeping van vrijwaring of uitgifte van een wissel, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nivelles bevoegd.

ARTIKEL 22: Alle met APOLLO COMMUNICATION SA aangegane verrichtingen vallen onder het Belgisch recht.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Door deze bestelling te accepteren, erkent de leverancier onze algemene aankoopvoorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden is onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst. De goederen reizen op risico en gevaar van de verkoper, zelfs in het geval van een niet-franco levering.
We behouden ons het recht voor om een levering terug te sturen die niet voldoet aan deze bestelling. In geval van niet-naleving van de levertijd, behouden wij ons het recht voor om deze bestelling te annuleren.
Wij betalen de facturen 60 dagen einde maand na ontvangst van de factuur. Wij accepteren in geen geval een levering onder rembours.
Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Nijvel.