0. Adresgegevens & contact GDPR

Deze site is uitgegeven door Apollo Communication SA – Avenue Edison 6 – 1300 Wavre – Tel.: +32 (0) 10 62 10 82

Contactpersoon: mailrgpd@apollo-com.be

1. Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

1.1 Apollo Communication SA nv bepaalt de doeleinden en de technische en wettelijke middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe alle organisatorische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om een veilige verwerking te garanderen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van persoonsgegevens, betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “de wet”), alsook de Europese verordening van 26 april 2016 en de nieuwe bepalingen van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van gegevens van natuurlijke personen, inzake de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de GDPR-richtlijnen).

1.2. Het staat Apollo Communication SA nv vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op zijn verzoek en namens hem verwerkt. Waar dat van toepassing is, verbindt Apollo Communication SA nv zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

2. Verwerking persoonlijke gegevens

2.1. Het gebruik van de site en de toegang tot bepaalde secties, alsook elk verzoek tot informatie of diensten door gebruikers, kan leiden tot het doorgeven van persoonlijke gegevens. De verwerking van zulke persoonlijke gegevens door Apollo Communication SA nv in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zal in overeenstemming zijn met de GDPR-wet en -voorschriften.

2.2. Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers nog voor ze toegang krijgen tot de verschillende onderdelen van de site en aldus hun persoonlijke gegevens communiceren, in staat te stellen te weten hoe Apollo Communication SA nv persoonlijke gegevens van gebruikers behandelt. De gebruiker moet hier noodzakelijk kennis van nemen alvorens zijn persoonlijke gegevens mee te delen via de daartoe voorziene formulieren in de verschillende secties van de Site.

2.3 Persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk geautomatiseerd verwerkt, met procedures die strikt gebonden zijn aan de in punt 3 opgesomde doeleinden.

2.4. Apollo Communication SA nv verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om ze te herkennen en hun aldus een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Dankzij de verzamelde gegevens kunnen mogelijke fouten op de site verbeterd worden. De verzamelde informatie betreft het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de bezoeken, de bezochte pagina’s en het toestel waarmee verbinding gemaakt wordt.

2.5. Elke ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie over persoonlijke gegevens, aangeduid met een sterretje en als dusdanig dus vereist voor de uitvoering van de gevraagde prestatie, maakt het onmogelijk deze prestatie te leveren. Anderzijds heeft ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie betreffende niet noodzakelijke facultatieve gegevens geen enkel gevolg.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

3.1. Naargelang de verschillende onderdelen van de Site, worden persoonlijke gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

► de gebruiker toelaten om zich op de Site te registreren, omdat in bepaalde gevallen een toelating noodzakelijk is om toegang te krijgen tot specifieke secties of diensten van de Site;

► na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming, interactie met de gebruiker mogelijk maken, door het sturen van nieuwsbrieven met informatie, advies, promoties en nieuws over het bedrijf (‘Abonneren op de nieuwsbrief’ op de Site);

► reageren op verzoeken van gebruikers betreffende de producten en diensten (‘Ons contacteren’ op de Site).

4. Persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden:

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

Informatie van gebruikers die ze geven door formulieren in te vullen of contact met ons op te nemen via e-mail of op een andere manier. Deze informatie kan de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers bevatten.

Bij elk bezoek van gebruikers op de Site (anoniem, als de gebruikers zoeken op de site zonder ingelogd te zijn) verzamelen we automatisch de volgende informatie:

► technische informatie, inclusief het IP-adres gebruikt om verbinding te maken, browsertype, tijdzone, plug-in types van de browser, besturingssysteem en platform;

► informatie over gebruikersbezoeken, inclusief URL’s, reactietijden van pagina’s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s; zoals scrollen, klikken en overlopen.

5. Toestemming

5.1. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De uitoefening van dit recht kan gebeuren door een e-mail te sturen naar mailrgpd@apollo-com.be.

6. Bewaringsduur persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten van de GDPR slaat Apollo Communication SA nv de persoonlijke gegevens van gebruikers enkel op zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verwerkt te volbrengen.

7. Communicatie van de persoonlijke gegevens voor interne doeleinden

7.1. Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers van Apollo Communication SA nv die, handelend onder het directe gezag van deze laatste, worden aangesteld als verantwoordelijke voor de verwerking of als onderaannemer van zulke gegevens. Zij zullen daarvoor de juiste operationele instructies ontvangen. Persoonlijke gegevens kunnen ook in kennis gesteld worden van werknemers of werknemers van verantwoordelijken als deze laatsten, als dusdanig benoemd door Apollo Communication SA nv dat beslissen, op voorwaarde dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

7.2. Apollo Communication SA nv zorgt ervoor dat zijn werknemers of medewerkers hetzelfde niveau van bescherming garanderen als hijzelf en waakt erover dat deze werknemers of medewerkers persoonlijke gegevens uitsluitend zullen verwerken voor de toegestane doeleinden, met de vereiste discretie en beveiliging.

8. Rechten van erkende gebruikers

8.1. Apollo Communication SA nv garandeert de eerlijke en wettelijke verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers.

8.2. Apollo Communication SA nv garandeert de gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR-voorschriften heeft de gebruiker het recht om van Apollo Communication SA nv de volgende informatie over zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen (niet exhaustieve lijst):

(a) de doeleinden van de verwerking;

(b) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;

(c) de bewaartermijn van de persoonlijke gegevens en de criteria die zijn gebruikt om die duur te bepalen

8.3. Apollo Communication SA nv garandeert de gebruiker het recht op rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 16 van de GDPR-richtlijn kunnen onjuiste gegevens op elk moment worden verbeterd of verwijderd. Het is aan de gebruiker om eerst zelf de nodige aanpassingen aan zijn gebruikersaccount te doen en vervolgens aan Apollo Communication SA nv te vragen om deze wijzigingen door te voeren als hij dat niet zelf kan doen.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te wissen in de hypothesen die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR-richtlijn.

8.4. Apollo Communication SA nv garandeert het recht om de verwerking te beperken. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen die zijn opgesomd in artikel 18 van de GDPR-richtlijn.

8.5. Apollo Communication SA s.a. garandeert het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Overeenkomstig artikel 20 van de GDPR-voorschriften hebben gebruikers het recht om hun persoonlijke gegevens van Apollo Communication SA nv te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Ze hebben ook het recht om deze gegevens te verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Apollo Communication SA nv zich hiertegen verzet, in de door de GDPR-richtlijn voorziene gevallen.

8.6. Apollo Communication SA nv garandeert het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens De gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens als er legitieme redenen zijn met betrekking tot een bepaalde situatie.

8.7. Apollo Communication SA nv garandeert het recht om een klacht in te dienen De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Apollo Communication SA nv bij de Commissie voor de bescherming van de privacy, de bevoegde instantie voor het Belgische grondgebied.

8.8. De gebruiker kan op elk moment de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres mailrgpd@apollo-com.be of per gewone post gericht aan: Apollo Communication SA – Avenue Edison 6, 1300 Wavre

9. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De site kan links bevatten naar websites die gecontroleerd en beheerd worden door derden die geen verband houden met Apollo Communication SA nv. In dat geval kan Apollo Communication SA nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch voor de praktijken inzake de privacybescherming die deze derde partijen hanteren.

Apollo Communication SA nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die kunnen worden veroorzaakt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, door de aanwezigheid van virussen of cyberaanvallen.

De site bevat geen informatie rechtstreeks voor minderjarigen. Minderjarigen mogen geen informatie of persoonlijke gegevens bekend te maken aan Apollo Communication SA nv zonder de toestemming van hun ouders. Daarom verzoekt Apollo Communication SA nv alle personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen om hen te informeren over een veilig en verantwoord internetgebruik.

10. Modaliteiten voor wijzingen van het gebruikersprofiel

De gebruiker kan op elk moment vragen om de verstrekte gegevens te wijzigen of zijn persoonlijk profiel te verwijderen door een e-mail te sturen naar het adres van de houder te sturen (mailrgpd@apollo-com.be) of per gewone post naar Apollo Communication SA – Avenue Edison 6, 1300 Wavre

11. Wijziging van het privacyhandvest

Apollo Communication SA nv behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de privacywetgeving of om het aan te passen aan zijn praktijken. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen.